Pyltico Oy hallitsee taloudellisen palvelutuotannon, sen riskit, toiminnallisen ja teknisen suunnittelun ja kunnallisten tukipalvelujen järjestämistavat oman toiminnan kehittämisestä palvelujen ulkoistamiseen saakka.

Kustannustehokkuutta ja tuottavuutta rakennetaan yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Kehittäminen tapahtuu aina asiakasta kuuntelemalla, henkilöstön osaamista kehittämällä, panostamalla uuteen teknologiaan ja uudistamalla prosesseja, ohjausjärjestelmiä ja tuotantotapoja.

Pyltico Oy:lla on osaamista ja kokemusta

1. Ruoka- ja puhtauspalvelujen järjestämistavoista ja palveluverkoista

Selvityksessä vertaillaan kunnan omaa palvelutuotannon hintakilpailukykyä ja kustannuksia markkinoiden kykyyn tuottaa samantasoisia palveluja. Mukana vertailussa voivat olla useita eri vaihtoehtoja oman tuotannon keskittämisestä koko palvelukokonaisuuden ulkoistamiseen.

Selvitysten tavoitteena on

a) määrittää kunnan tai yrityksen strategian pohjalle perustuva kustannustehokas ruoka- ja puhtauspalvelujen järjestämis- ja tuotantotapa,

b) selvittää uuden palvelutuotannon vaikutukset esimerkiksi johtamiseen, henkilöstöön ja talouteen

c) esitellä eri vaihtoehdot niin, että kunta tai yritys pystyy tekemään kustannus- ja vaikuttavuustietoon perustuvan ratkaisun

2. Organisaatioiden ja johtamisen kehittämisestä

Kehittäminen on pitkäjänteistä ja laajaa yhteistyön tekemistä. Alojen ohjeistukset, suositukset, ruokatuotannonohjausjärjestelmien tehokas hyödyntäminen, oikea siivoustyönmitoitus, laadunvalvonta ja omavalvonta ovat käytännön ohjauskeinoja, joiden avulla voidaan kehittää toimintaa. Ne eivät yksin riitä, sillä asiakastarpeet, turvallisuusasioiden ja riskien hallinta, henkilöstön ja johdon osaaminen, kyvyt ja intressit sekä LEAN-ajattelu ovat lähtökohtia organisaatioiden kokonaisvaltaiselle kilpailuedun kehittämiselle asiakkaat huomioiden.

Pyltico Oy etsii punaisten lankojen päät ja sitoo ne yhteen tehokkaaksi toteuttamissuunnitelmaksi. Liiketoimintasuunnitelmia, uusia toimintamalleja, koulutusta, ohjausta, kannattavuuslaskelmia, tavoiteasetteluja ja näiden toteuttamista on Jaana toteuttanut isoissa, kunnallisissa ja yksityisissä n. 15 milj. €/v, organisaatioissa ja Kaija pienemmissä organisaatioissa. 

3. Asiakastyytyväisyyden ja -turvallisuuden kehittämisestä

Hyvää palvelua on helpompi toteuttaa, kun tiedetään mitä asiakas haluaa.  Keskustelut, asiakasraadit ja osallistaminen ovat osa hyvää palvelua ja kehittämistä, mutta säännöllisellä asiakastyytyväisyyden ja asiakaskokemuksen mittaamisella voidaan kehittää palveluja.

Asiakastyytyväisyyttä vertaillaan yhteismitallisten mittareiden perusteella, asiakaskokemusta mitataan yksikkökohtaisesti vuositietoja vertaillen. Asiakasturvallisuutta kehitetään koko tuotantoketjun ympäristönäkökulmat huomioiden. Tulosten perusteella tehdään korjaavat ehdotukset.

4. Keittiöiden teknisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta

Keskuskeittiön toiminnalliseen suunnitteluun liittyy kiinteästi keskuskeittiörakennuksen hankesuunnittelu. Hankkeiden projektivastuuhenkilönä toimimisesta on Jaanalla yli 20 vuoden kokemus. Kaijalla on kokemusta pienistä hankkeista ja pääasiassa työnjohdon, suunnittelun ja käyttäjän näkökulmasta yli 20 vuotta. Hankkeet ovat aikatauluiltaan tiiviitä, 3 – 4 kuukautta kestäviä ja käyttäjälähtöisiä.

Suunnittelun pohjana on asiakastarpeet, resurssit, hankinnat ja ruokalistasuunnittelu, joista kaikista Jaanalla ja Kaijalla on kokemusta. Suunnittelu tehdään yhteistyössä käyttäjien kanssa ja aloitetaan keittiön prosessien määrittelyllä. Pyltico Oy voi toimia projektipäällikkönä ja huolehtia vastuuhenkilönä siitä, että tarvittava tieto on oikea-aikaisesti teknisten suunnittelijoiden käytössä.

Tavoitteena on tuottavuudeltaan tehokas, investointi- ja käyttökustannuksiltaan edullinen ja resurssitehokas keittiö.

5. Puhtauspalvelun teknisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta

Uusien ja uudistettavien tilojen suunnitteluun osallistuminen, hankinnat, tarvittavat resurssit, puhtaustason määrittäminen, laadunvalvonta ja sen seuranta sekä siivoustyönmitoitus ovat esimerkkejä puhtauspalveluiden teknisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta. Puhtaanapidon suunnittelua tehdään tarpeiden, käytön, resurssien, tilarakenteiden ja puhtausvaatimusten mukaan. Kaijalla ja Jaanalla on kokemusta puhtauspalvelusta yli 20 vuotta osa- tai kokoaikaisesti. Kaija on vastannut 10 vuoden ajan kokoaikaisesti kunnan siivouspalveluista ml. pesulapalvelut.   

Tavoitteena on, että palvelukuvaus / suunnitelma / ohjeistus tehdään asiakkaan kanssa yhdessä, jotta he tietävät millaista palvelua saavat sekä miten laatu ja turvallisuus varmistetaan.

6. Innovaatioiden toteuttamisesta ja hanketoiminnasta

Uusista innovaatiosta, hankkeista ja niiden rahoituksesta Kaijalla ja Jaanalla on kokemusta, sillä he ovat olleet monissa hankkeissa rahoitusta hakemassa, vetäjinä ja toteuttajina. Esimerkiksi Kaija on ollut projekteissa alusta loppuun a) kotikokki-hankkeessa, jossa kunnallinen kokki valmisti ruokaa asiakkaan luona, b) ruokahävikin torjuntaan perustetun jääkaapin toteuttamisessa ja c) tekemässä ja toteuttamassa lähiruokahankintastrategiaa.

Jaana ollut uranuurtaja alalla ja julkaissut kirjoja, kuten Elinvoiman Eväät. Oppaat Päättäjälle, Yrittäjälle ja Ostajalle lähiruoan hankintaan. Suomen Kuntaliitto, Efektia Oy, MMM ja MTK ry. 2006 ja Miten kilpailutan palveluja? Palvelujen kilpailuttamistyöryhmän raportti. Ruokapalvelut. Siivouspalvelut, Kuljetuspalvelut. Toimittaneet Jaana Levo ja Sirpa Korhonen. Efektia Oy. 2003

Hankkeessa ja innovaatiossa on tärkeää yhteinen tavoite, minkä eteen kaikki haluavat tehdä töitä. Onnistuessaan ne edesauttavat kunnan / yrityksen menestymistä tulevaisuudessa.

Löydetään yhdessä punainen lanka!